Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
23/01/2017 PVR Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức
23/03/2017 SAS Họp Hội đồng Quản trị
27/03/2017 TNB Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
29/03/2017 HHV Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
29/03/2017 LKW Họp Hội đồng Quản trị
29/03/2017 IFC Kết quả kinh doanh năm chính thức
29/03/2017 GTC Kết quả kinh doanh năm chính thức
05/04/2017 07/04/2017 25/04/2017 NAS Đại hội Đồng Cổ đông
24/04/2017 25/04/2017 28/04/2017 SSN Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24/04/2017 25/04/2017 12/05/2017 SSN Đại hội Đồng Cổ đông

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner