Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
29/07/2017 DNP Họp Hội đồng Quản trị
27/02/2018 28/02/2018 29/03/2018 HCB Đại hội Đồng Cổ đông
13/02/2018 21/02/2018 VTM Đại hội Đồng Cổ đông
23/01/2018 24/01/2018 06/02/2018 QNW Đại hội Cổ đông Bất thường
19/01/2018 E1VFVN30 Niêm yết thêm
19/01/2018 ART Kết quả kinh doanh quý
19/01/2018 ART Kết quả kinh doanh quý
02/02/2018 05/02/2018 DNN Đại hội Đồng Cổ đông

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner