Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
29/07/2017 DNP Họp Hội đồng Quản trị
04/12/2017 05/12/2017 NVP Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/12/2017 05/12/2017 MHL Đại hội Đồng Cổ đông
23/11/2017 E1VFVN30 Niêm yết thêm
22/11/2017 E1VFVN30 Niêm yết thêm
29/11/2017 30/11/2017 26/12/2017 VCP Đại hội Cổ đông Bất thường
28/11/2017 BWS Niêm yết mới
28/11/2017 VPI Niêm yết mới

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner