Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
24/05/2017 CJC Họp Hội đồng Quản trị
27/05/2017 VCS Họp Hội đồng Quản trị
27/05/2017 VIG Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
29/05/2017 VGS Họp Hội đồng Quản trị
26/05/2017 VBC Họp Hội đồng Quản trị
25/05/2017 PPY Họp Hội đồng Quản trị
25/05/2017 CTX Thay đổi BLĐ
25/05/2017 CTX Họp Hội đồng Quản trị
05/06/2017 06/06/2017 SRA Đại hội Đồng Cổ đông
12/06/2017 13/06/2017 SCJ Đại hội Đồng Cổ đông

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner