Truyền thông

Báo cáo VCBS

Năm báo cáoTên báo cáoTải về
2018

Báo cáo tài chính Quý I - 2018

Tải về

2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017

Tải về

Tải về
2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016

Tải về

Tải về

2016

Báo cáo tài chính quý IV 2016

Giải trình về kết quả kinh doanh quý IV 2016

Thuyết minh Báo cáo tài chính quý IV 2016

Tải về

Tải về

Tải về

2016

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2016

Tải về

Tải về

2016

Báo cáo tài chính Quý II - 2016

Báo cáo thuyết minh tài chính Quý II - 2016

Tải về

Tải về

2016

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2016

Báo cáo thuyết minh tài chính Quý 1 - 2016

Tải về

Tải về

2015 Báo cáo tài chính năm 2015 Tải về
2015 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 Tải về
2015 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính Quý II -2015 Tải về
2015 Báo cáo tài chính Quý I -2015 Tải về
2014 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Quý IV - 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Quý III - 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính bán niên năm 2014 Tải về
2014 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Quý II - 2014 Tải về
2014 Báo cáo tài chính Quý I - 2014 Tải về
2013 Báo cáo Tài chính 2013 Tải về
2013 Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Quý IV - 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Quý III - 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 Tải về
2013 Báo cáo vốn khả dụng 6 tháng đầu năm 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Quý II - 2013 Tải về
2013 Báo cáo tài chính Quý I - 2013 Tải về
2012 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính 2012 Tải về
2012 Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh Quý IV - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Quý IV - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính Quý III - 2012 Tải về
2012 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 Tải về
2012 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng 2012 Tải về
2011 Báo cáo tài chính 2011 Tải về
2011 Báo cáo tài chính 6 tháng 2011 Tải về
2010 Báo cáo tài chính 2010 Tải về
2009 Báo cáo tài chính 2009 Tải về
2007 Báo cáo tài chính 2007 Tải về
2006 Báo cáo tài chính 2006 Tải về
Năm báo cáoTên báo cáoTải về

2017

Báo cáo thường niên 2017

Tải về

Xem trực tuyến

2016

Báo cáo thường niên 2016

Tải về

Xem trực tuyến

2015 Báo cáo thường niên 2015 Tải về
Xem trực tuyến
2014 Báo cáo thường niên 2014 Tải về
Xem trực tuyến
2013 Báo cáo thường niên 2013 Tải về
Xem trực tuyến
2012 Báo cáo thường niên 2012 Tải về
2011 Báo cáo thường niên 2011 Tải về
2010 Báo cáo thường niên 2010 Tải về
2009 Báo cáo thường niên 2009 Tải về
2008 Báo cáo thường niên 2008 Tải về
2007 Báo cáo thường niên 2007 Tải về
2006 Báo cáo thường niên 2006 Tải về
Năm báo cáoTên báo cáoTải về
2016 Báo cáo Tình hình Quản trị năm 2016 Tải về
2015 Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015 Tải về
2014 Báo cáo Tình hình Quản trị năm 2014 Tải về
2014 Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014 Tải về
2013 Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2013 Tải về
2013 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 Tải về
2012 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 Tải về
2012 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 Tải về