Tin tức

VCBS News

Lịch sự kiện

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
12/09/2017 HLC Họp Hội đồng Quản trị
28/09/2017 TIX Niêm yết thêm
20/09/2017 LTC Kết quả kinh doanh quý
20/09/2017 LTC Kết quả kinh doanh quý
26/09/2017 27/09/2017 BXH Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/09/2017 29/09/2017 24/10/2017 SGS Đại hội Cổ đông Bất thường
15/09/2017 VDN Thay đổi BLĐ
16/09/2017 DNR Họp Hội đồng Quản trị
27/09/2017 28/09/2017 NNG Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25/09/2017 26/09/2017 HLR Đại hội Cổ đông Bất thường