TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VCBS

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hạn mức (trái phiếu) Kỳ hạn Tỷ suất hoàn vốn Đăng ký

Trái phiếu linh hoạt

VPI0321_FLEX 892 13.9 Tháng 9,15 %/năm Mua