TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VCBS

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hạn mức (trái phiếu) Kỳ hạn Tỷ suất hoàn vốn Đăng ký

Trái phiếu linh hoạt

ECO0822_FLEX 0 25.9 Tháng 9,32 %/năm Mua
VPI0321_FLEX 230 8.3 Tháng 8,55 %/năm Mua