TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VCBS

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hạn mức (trái phiếu) Kỳ hạn Tỷ suất hoàn vốn Đăng ký

Trái phiếu linh hoạt

VPI0321_FLEX 733 16.3 Tháng 9.20%/năm Mua

Trái phiếu kỳ hạn

VPI0321_FI09 733 09 Tháng 8.75%/năm Mua
VPI0321_FI12 733 12 Tháng 9%/năm Mua
Thông tin trái phiếu VPI