Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
29/08/2017 TLG Niêm yết thêm
24/08/2017 25/08/2017 25/09/2017 MBS Trả cổ tức bằng tiền mặt
25/08/2017 28/08/2017 20/09/2017 CEC Trả cổ tức bằng tiền mặt
25/08/2017 28/08/2017 CMV Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
16/07/2018 VCI Niêm yết thêm
24/08/2017 ACL Niêm yết thêm
23/08/2017 MHL Niêm yết thêm
24/08/2017 SVL Niêm yết mới
23/08/2017 PPH Niêm yết mới

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner