Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
23/01/2017 PVR Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức
03/03/2017 06/03/2017 31/03/2017 TNS Đại hội Đồng Cổ đông
02/03/2017 03/03/2017 QNS Đại hội Đồng Cổ đông
09/03/2017 10/03/2017 PVA Đại hội Đồng Cổ đông
23/02/2017 HEV Họp Hội đồng Quản trị
21/02/2017 PMB Họp Hội đồng Quản trị
23/02/2017 PVI Kết quả kinh doanh quý
23/02/2017 PVI Kết quả kinh doanh quý
23/02/2017 PVI Kết quả kinh doanh quý
23/02/2017 PVI Kết quả kinh doanh quý

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner