Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
26/09/2017 ACV Kết quả kinh doanh quý
26/09/2017 ACV Kết quả kinh doanh quý
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
29/07/2017 DNP Họp Hội đồng Quản trị
20/10/2017 E1VFVN30 Niêm yết thêm
19/10/2017 VFG Họp Hội đồng Quản trị
18/10/2017 LIX Họp Hội đồng Quản trị
18/10/2017 LCG Họp Hội đồng Quản trị
18/10/2017 PTB Họp Hội đồng Quản trị

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner