Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
17/03/2018 TVA Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
01/03/2019 04/03/2019 01/03/2019 NRC Phát hành cổ phiếu
28/02/2019 01/03/2019 28/02/2019 DIG Phát hành cổ phiếu
22/02/2019 E1VFVN30 Niêm yết thêm
11/03/2019 12/03/2019 20/03/2019 PJC Trả cổ tức bằng tiền mặt
21/02/2019 E1VFVN30 Niêm yết thêm
07/03/2019 08/03/2019 29/03/2019 DIG Trả cổ tức bằng tiền mặt
04/03/2019 05/03/2019 11/04/2019 VNC Đại hội Đồng Cổ đông

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner