Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
29/07/2017 DNP Họp Hội đồng Quản trị
21/12/2017 EPH Niêm yết mới
15/12/2017 FUESSV50 Niêm yết thêm
18/11/2019 SFI Niêm yết thêm
20/12/2017 NCS Niêm yết thêm
15/12/2017 E1VFVN30 Niêm yết thêm
26/12/2017 27/12/2017 11/01/2018 VNE Trả cổ tức bằng tiền mặt
21/12/2017 22/12/2017 21/12/2017 VSC Phát hành cổ phiếu

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner