Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
04/07/2017 05/07/2017 04/07/2017 GEX Phát hành cổ phiếu
22/06/2017 SGN Họp Hội đồng Quản trị
23/06/2017 APP Họp Hội đồng Quản trị
04/07/2017 05/07/2017 04/07/2017 DNP Phát hành cổ phiếu
04/07/2017 05/07/2017 03/08/2017 SJ1 Trả cổ tức bằng tiền mặt
03/07/2017 04/07/2017 03/07/2017 APP Phát hành cổ phiếu
26/06/2017 KHL Họp Hội đồng Quản trị
23/06/2017 APS Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
23/06/2017 SLS Họp Hội đồng Quản trị

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner