Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

AFC: Tổng Công ty Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV đã bán 3.206.509 CP

Thứ 5, 11/01/2018
AFC: Tổng Công ty Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 3.206.509 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV
- Mã chứng khoán: AFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.949.836 CP (tỷ lệ 65,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Băng Trang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Minh Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.206.509 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.206.509 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.743.327 CP (tỷ lệ 35,02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/01/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.