Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HTW: 28/03 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ 3, 21/03/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTW của CTCP Cấp nước Hà Tĩnh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2017 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Công Đoàn – thành phố Hà Tĩnh

- Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Nội dung họp: + Tờ trình về mức tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2017

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.