Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

PXH - Hủy danh sách chốt cổ đông

Thứ 2, 13/01/2014

Căn cứ công văn số 03/XLDKHN-HĐQT ngày 02/01/2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo:

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội thực hiện hủy danh sách cổ đông chột tại ngày đăng ký cuối cùng 06/06/2013 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Thông báo số 929/TB-VSD ngày 24/05/2013 của VSD).

- Lý do hủy danh sách cổ đông tại ngày đưng ký cuối cùng 06/06/2013: Do công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ tại Đại hội của Công ty chưa hoàn thiện nên Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo dự kiến.

- Công ty đã đề nghị VSD chốt lại Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tại ngày đăng ký cuối cùng 15/01/2014.

Theo TTLKCK


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.