Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỦA ÔNG: NGUYỄN ĐỨC

Thứ 2, 19/09/2016

- Căn cứ Quy chế quản lý, chuyển nhượng Trái phiếu VCBS_BOND_2014_01 và các vấn đề liên quan của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 510A/2014/QĐ.VCBS ngày 28/10/2014;

- Theo đề nghị của Ông: Nguyễn Đức

Ngày 19/09/2016 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) có nhận được thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông: Nguyễn Đức, với thông tin cụ thể như sau:

-Tên cổ đông: Nguyễn Đức

- Số CMT/Hộ chiếu: 011783680      Cấp ngày: 01/09/2011     Tại: Hà Nội

- Mã số Trái phiếu sở hữu: VCBS_BOND_2014_01_013

- Ngày cấp sổ: 28/10/2014

- Số lượng Trái phiếu sở hữu (trên GCN báo mất): 10.000 (Mười nghìn) Trái phiếu

Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin thông báo:

- Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông: Nguyễn Đức nói trên không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 19/09/2016

Theo VCBS