Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG HOÀNG THỊ THÚY AN

Thứ 4, 15/02/2017

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng trái phiếu phát hành năm 2016 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không và các vấn đề liên quan được ban hành kèm theo Quyết định số 17A/2016/ALS ngày 27 tháng 06 năm 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không;

- Căn cứ đơn báo mất của Chủ sở hữu Trái phiếu ALS_BOND_2016: Hoàng Thị Thúy An ngày 14/02/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sau:

- Tên Trái chủ: Hoàng Thị Thúy An

- Số CMT/Hộ chiếu:013099131      Cấp ngày: 21/06/2008       Tại: Hà Nội

- Mã số Trái chủ: ALS_BOND_2016_0003Số Trái phiếu sở hữu: 20 (Hai mươi) trái phiếu

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Trái chủ Hoàng Thị Thúy An

Mọi chi tiết xin liên hệ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Phòng Dịch vụ Khách hàng _ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính: 04.39366990 (máy lẻ: 196)                         Fax: 04.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 08.38200799 (máy lẻ: 209)               Fax: 08.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng:  05113888991 (máy lẻ: 822)             Fax: 05113888881

Kính báo !

Theo VCBS