Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT SỔ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CỦA BÀ: PHẠM THỊ KIM OANH

Thứ 2, 26/12/2016

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Theo đề nghị của Bà: Phạm Thị Kim Oanh

Ngày 22/11/2016 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Phạm Thị Kim Oanh, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Tên cổ đông: Phạm Thị Kim Oanh

- Số CMT/Hộ chiếu: 010183034     Cấp ngày: 13/02/2006  Tại: Hà Nội

- Mã cổ đông: VCBPT11041 

- Ngày cấp sổ: 02/06/2008

- Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 5.000 (Năm nghìn) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Phạm Thị Kim Oanh), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

- Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Phạm Thị Kim Oanh nói trên không còn giá trị sử dụng;

- VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Phạm Thị Kim Oanh theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS