Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ LÊ THỊ THÚY

Thứ 2, 16/01/2017

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

- Tên cổ đông: Lê Thị Thúy

- Số CMT/Hộ chiếu: 225104901      Cấp ngày: 23/10/1996               Tại: Khánh Hòa

- Mã cổ đông: VCBPT12709

- Số cổ phần sở hữu: 500 (Năm trăm) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê Thị Thúy

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Hội sở chính: 04.39366990 (máy lẻ: 196)                          Fax: 04.39367522

- Chi nhánh TP. HCM: 08.38200799 (máy lẻ: 209,215)         Fax: 08.38200771

Kính báo !

Theo VCBS