Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho bà Nguyễn Kiến Xuân

Thứ 3, 17/04/2018

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Bà: Nguyễn Kiến Xuân

Ngày 20/03/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà:  Nguyễn Kiến Xuân, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên cổ đông:               Nguyễn Kiến Xuân
  • Số CMT/Hộ chiếu:      385204285      Cấp ngày: 14/02/2001             Tại: Bạc Liêu
  • Mã cổ đông:                VCBPT06678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • Ngày cấp sổ:               02/06/2008
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 100 (Một trăm) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Nguyễn Kiến Xuân), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà Nguyễn Kiến Xuân nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Nguyễn Kiến Xuân theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS