Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho bà Võ Thị Minh Thuận

Thứ 2, 09/10/2017

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Bà: Võ Thị Minh Thuận

Ngày 14/08/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Võ Thị Minh Thuận, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên cổ đông:               Võ Thị Minh Thuận
  • Số CMT/Hộ chiếu:      212135088      Cấp ngày: 22/05/1998   Tại: CA Quảng Ngãi
  • Mã cổ đông:                VCBPT02766
  • Ngày cấp sổ:               02/06/2008
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 3.500 (Ba nghìn năm trăm) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Võ Thị Minh Thuận), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Võ Thị Minh Thuận nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Võ Thị Minh Thuận theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS