Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo mất sổ cổ đông của bà Nguyễn Thanh Cung Thủy

Thứ 2, 16/04/2018

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đơn báo mất của Bà: Nguyễn Thanh Cung Thủy ngày 09/04/2018

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  1. Sổ gốc:
  • Tên cổ đông:               Nguyễn Thanh Cung Thủy    
  • Số CMT/Hộ chiếu:      273069661      Cấp ngày:  16/11/1996               Tại: Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Mã cổ đông:                VCBPT02606
  • Số cổ phần sở hữu:     500(Năm trăm) cổ phần 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thanh Cung Thủy

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:               024.39366990 (máy lẻ: 196)                           Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)                    Fax:  028.38200771

Kính báo !                                                                                                                                                                                                             

Theo VCBS