Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thứ 3, 26/09/2017

Ngày 29/08/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                        Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Số CMT/Hộ chiếu: 187607087   Cấp ngày: 12/08/2013   Tại: Nghệ An
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_CC_2016_03909
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      1.000 (Một nghìn) trái phiếu 
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:                   25/11/2016

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_03909 của Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS