Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Ông Lương Văn Quang

Thứ 3, 26/09/2017

Ngày 29/08/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                    

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                        Lương Văn Quang
  • Số CMT/Hộ chiếu: 330011773   Cấp ngày: 22/08/2001   Tại: Vĩnh Long
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_CC_2016_03929
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      1.000 (Một nghìn) trái phiếu 
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:                   25/11/2016

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Ông: Lương Văn Quang), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_03929 của Ông: Lương Văn Quang  nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Ông: Lương Văn Quang theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS