Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Cổ phần cho Ông Phan Anh Tuấn

Thứ 5, 01/03/2018

THÔNG BÁO

 • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
 • Theo đề nghị của Ông: Phan Anh Tuấn

Ngày 22/01/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông:  Phan Anh Tuấn, cụ thể như sau:

1.         Sổ gốc

 • Tên cổ đông:               Phan Anh Tuấn
 • Số CMT/Hộ chiếu:      023279976      Cấp ngày: 01/02/2013            Tại: TP Hồ Chí Minh
 • Mã cổ đông:                VCBPT07144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 300 (Ba trăm) cổ phần 

2.         Sổ phát hành thêm đợt 1/2010

 • Tên cổ đông:               Phan Anh Tuấn
 • Số CMT/Hộ chiếu:      023279976      Cấp ngày: 01/02/2013            Tại: TP Hồ Chí Minh
 • Mã cổ đông:                VCBPT07144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 27 (Hai bảy) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Phan Anh Tuấn), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

 • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông Phan Anh Tuấn nói trên không còn giá trị sử dụng;
 • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Phan Anh Tuấn theo quy định.

Kính báo !

Theo Financial Times