Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Cổ phần cho bà Ninh Thị Kim Yến

Thứ 3, 27/02/2018
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Bà: Ninh Thị Kim Yến

Ngày 22/01/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Ninh Thị Kim Yến, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên cổ đông:               Ninh Thị Kim Yến
  • Số CMT/Hộ chiếu:      011066392      Cấp ngày: 15/09/2006   Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông:                VCBPT02550
  • Ngày cấp sổ:               02/06/2008
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 281 (Hai trăm tám mốt) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Ninh Thị Kim Yến), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Ninh Thị Kim Yến nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Ninh Thị Kim Yến theo quy định.

Kính báo !

Theo The Wall Street Journal