Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Cổ phần cho ông Văng Vĩnh Nguyên

Thứ 3, 27/02/2018
 • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
 • Theo đề nghị của Ông: Văng Vĩnh Nguyên

Ngày 16/01/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông:  Văng Vĩnh Nguyên, cụ thể như sau:

1.         Sổ gốc

 • Tên cổ đông:               Văng Vĩnh Nguyên
 • Số CMT/Hộ chiếu:      022110183      Cấp ngày: 02/03/2004            Tại: TP Hồ Chí Minh
 • Mã cổ đông:                VCBPT31272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 1.000 (Một nghìn) cổ phần 

2.         Sổ phát hành thêm đợt 1/2010

 • Tên cổ đông:               Văng Vĩnh Nguyên
 • Số CMT/Hộ chiếu:      022110183      Cấp ngày: 02/03/2004            Tại: TP Hồ Chí Minh
 • Mã cổ đông:                VCBPT31272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 92 (Chín hai) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Văng Vĩnh Nguyên), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

 • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông Văng Vĩnh Nguyênnói trên không còn giá trị sử dụng;
 • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Văng Vĩnh Nguyên theo quy định.

Kính báo !

Theo CNBC