Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Cổ phần của Bà: Vũ Thúy Nga

Thứ 4, 03/01/2018

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                        Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Bà: Vũ Thúy Nga

Ngày 04/12/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Vũ Thúy Nga, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên cổ đông:               Vũ Thúy Nga
  • Số CMT/Hộ chiếu:      011249161      Cấp ngày: 11/11/2011   Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông:                VCBPT14817
  • Ngày cấp sổ:               02/06/2008
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 4.690 (Bốn nghìn, sáu trăm chín mươi ) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Vũ Thúy Nga), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Vũ Thúy Nga nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Vũ Thúy Nga theo quy định.

Kính báo !

Theo AFX News