Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của Bà: Trần Thị Thơm

Thứ 4, 11/10/2017

Ngày 11/09/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                        Trần Thị Thơm
  • Số CMT/Hộ chiếu: 187070538   Cấp ngày: 27/12/2008   Tại: Nghệ An
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_CC_2016_03920
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      2.000 (Hai nghìn) trái phiếu 
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:                   25/11/2016

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Trần Thị Thơm), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_03929 của Bà: Trần Thị Thơm  nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Trần Thị Thơm theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS