Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sở cổ phiếu HVN của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang

Thứ 5, 08/03/2018

THÔNG BÁO

  • Căn cứ  Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ  đề nghị cấp lại GCNSHCP của  cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang ngày 24/01/2018

Ngày 30/01/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của  Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP Bà : Nguyễn Thị Thu Trang, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên cổ đông:               Nguyễn Thị Thu Trang
  • Số CMT/Hộ chiếu:      024110737     Cấp ngày: 07/07/2008   Tại: Hồ Chí Minh
  • Mã cổ đông:                HVN – 06157
  • Số cổ phần sở hữu:     200 ( Hai  trăm ) cổ phần 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Nguyễn Thị Thu Trang), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • GCNSHCP Tổng công ty Hàng không Viêt Nam – CTCP của Bà: Nguyễn Thị Thu Trang  trên không còn giá trị sử dụng;
  • HVN  sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông  theo quy định.

Kính báo !

Theo VEF