Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sở cổ phiếu VCB của ông Trần Quốc Tuấn

Thứ 3, 06/02/2018

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đơn báo mất của Ông: Trần Quốc Tuấn ngày 31/01/2018

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  1. Sổ gốc
  • Tên cổ đông:               Trần Quốc Tuấn         
  • Số CMT/Hộ chiếu:      211677835      Cấp ngày:  27/10/1996            Tại: Bình Định
  • Mã cổ đông:                VCBPT03626
  • Số cổ phần sở hữu:     94(Chín tư) cổ phần 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Quốc Tuấn

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:               024.39366990 (máy lẻ: 196)                           Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)                    Fax:  028.38200771

Kính báo !                                                                                                                                                                                                             

Theo CNBC