Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu VCB Bond của bà Lưu Thị Kim Tuyến

Thứ 2, 26/06/2017

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 13 tháng 09 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của Bà: Lưu Thị Kim Tuyến ngày 22/05/2017

Ngày 22/05/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                       Lưu Thị Kim Tuyến
  • Số CMT/Hộ chiếu: 381296722  Cấp ngày: 17/02/2011   Tại: CA Cà Mau
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_CC_2016_00390
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      10.000 (Mười nghìn) trái phiếu 
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu:                   25/11/2016

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Lưu Thị Kim Tuyến), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_04058  của Bà: Lưu Thị Kim Tuyến nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Lưu Thị Kim Tuyến theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS