Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỔ CỔ ĐÔNG CỦA KHÁCH HÀNG PHẠM NGỌC TUẤN

Thứ 3, 24/09/2019

•    Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
•    Theo đề nghị của Ông: Phạm Ngọc Tuấn
Ngày 26/8/2019 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông:  Phạm Ngọc Tuấn, cụ thể như sau:
•    Tên cổ đông: Phạm Ngọc Tuấn
•    Số CMT/Hộ chiếu: 351389493  Cấp ngày: 17/01/2007  Tại: An Giang
•    Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 100 (Một trăm) cổ phần
Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Phạm Ngọc Tuấn), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:
•    Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Ông Phạm Ngọc Tuấn nói trên không còn giá trị sử dụng;
•    VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Phạm Ngọc Tuấn theo quy định.
Kính báo !

Theo VCBS