Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG TRƯƠNG VĨNH HÙNG

Thứ 5, 06/09/2018
  • Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Trương Vĩnh Hùng ngày 31/07/2018

Ngày 06/08/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP Ông : Trương Vĩnh Hùng, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên cổ đông:               Trương Vĩnh Hùng
  • Số CMT/Hộ chiếu:      011849543   Cấp ngày: 23/11/2013   Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông:                HVN – 01199
  • Số cổ phần sở hữu:     4.096 (Bốn nghìn không trăm chín mươi sáu) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Trương Vĩnh Hùng ), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • GCNSHCP Tổng công ty Hàng không Viêt Nam – CTCP của Ông: Trương Vĩnh Hùng trên không còn giá trị sử dụng;
  • HVN sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS