Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG HOÀNG THỊ HỒNG MAI

Thứ 3, 04/09/2018
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng trái phiếu phát hành năm 2016 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không và các vấn đề liên quan được ban hành kèm theo Quyết định số 17A/2016/ALS ngày 27 tháng 06 năm 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không;
  • Căn cứ đơn báo mất của Người sở hữu Trái phiếu ALS_BOND_2016: Hoàng Hồng Mai ngày 31/07/2018

Ngày 07/08/2018, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ALS_BOND_2016 của Bà: Hoàng Hồng Mai, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người sở hữu trái phiếu:              Hoàng Hồng Mai       
  • Số CMT/Hộ chiếu:      011841303      Cấp ngày: 27/03/2010        Tại: Hà Nội
  • Mã số Trái chủ:                                   ALS_BOND_2016_0022
  • Ngày cấp sổ:                                       27/06/2016
  • Số Trái phiếu sở hữu:                         30 (Ba mươi) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Hoàng Hồng Mai), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ALS_BOND_2016 của Bà: Hoàng Hồng Mai nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu mới cho Trái chủ Hoàng Hồng Mai theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS