Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH

Thứ 3, 06/08/2019
  • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 22 tháng 10 năm 2018 do Công ty Cổ phần DRH Holdings (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng số 05/VCBS-DRH giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Nguyễn Quỳnh Anh ngày 05/07/2019

Ngày 08/07/2019 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Nguyễn Quỳnh Anh
  • Số CMT/Hộ chiếu: 001172011890   Cấp ngày: 18/05/2017   Tại: Cục Cảnh sát
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: DRH_BOND_2018_1_023
  • Số Trái phiếu sở hữu: 17 (Mười bảy) trái phiếu
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 26/10/2018

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Nguyễn Quỳnh Anh), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu DRH_BOND_2018_1_023 của Bà: Nguyễn Quỳnh Anh nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS