Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN QUỲNH MAI

Thứ 6, 08/03/2019
  • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 26 tháng 05 năm 2017 do Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Quy chế Quản lý, Chuyển nhượng Trái phiếu VCBS_BOND_2017_01 ngày 16/07/2017 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCBS của Bà: Nguyễn Quỳnh Mai ngày 01/02/2019

Ngày 01/02/2019 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                       Nguyễn Quỳnh Mai
  • Số CMT/Hộ chiếu: 001181012746                Cấp ngày: 22/04/2016   Tại: Cục cảnh sát
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCBS_BOND_2017_01_012
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      2.000 (Hai nghìn) trái phiếu
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 15/02/2017

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Nguyễn Quỳnh Mai), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCBS_BOND_2017_01_012 của Bà: Nguyễn Quỳnh Mai nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành thực hiện các bước theo quy định tại điều kiện và điều khoản trái phiếu.

Kính báo !

Theo VCBS