Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU KSB CỦA KHÁCH HÀNG PHAN THỊ TUYẾT MAI

Thứ 2, 22/06/2020
  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng số 01/2018/KSB-VCBS ký ngày 15/06/2018 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
  • Theo đề nghị của Bà: Phan Thị Tuyết Mai

Ngày 26/05/2020 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ra thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Khoảng sản và Xây dựng Bình Dương của Bà: Phan Thị Tuyết Mai, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Phan Thị Tuyết Mai
  • Số CMT/Hộ chiếu: 042179000327           Cấp ngày: 03/08/2017      Tại: Cục Cảnh sát
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: KSB_BOND_2018_1_056
  • Ngày cấp sổ: 22/06/2018
  • Số Trái phiếu sở hữu: 20 (Hai mươi) trái phiếu

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Phan Thị Tuyết Mai), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương của Bà: Phan Thị Tuyết Mai nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận mới cho cổ đông Phan Thị Tuyết Mai theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS