Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ LÊ THỊ THÚY

Thứ 5, 23/02/2017

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Theo đề nghị của Bà: Lê Thị Thúy

Ngày 13/01/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Lê Thị Thúy, cụ thể như sau:

Tên cổ đông: Lê Thị Thúy

Số CMT/Hộ chiếu: 225104901      Cấp ngày: 23/10/1996            Tại: Khánh Hòa

Mã cổ đông: VCBPT12709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ngày cấp sổ: 02/06/2008

Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 500 (Năm trăm) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Lê Thị Thúy), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

- Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà Lê Thị Thúy nói trên không còn giá trị sử dụng;

- VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Lê Thị Thúy theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS