Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ NGUYỄN THU HIỀN

Thứ 2, 30/10/2017

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Nguyễn Thu Hiền ngày 27/09/2017.

Ngày 29/09/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP Bà: Nguyễn Thu Hiền, cụ thể như sau:

Tên cổ đông: Nguyễn Thu Hiền

Số CMT/Hộ chiếu: 012142219     Cấp ngày: 27/04/2006   Tại: Hà Nội

Mã cổ đông: HVN-00936

Số cổ phần sở hữu: 900 ( chín trăm ) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Nguyễn Thu Hiền), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

- GCNSHCP Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP của Bà: Nguyễn Thu Hiền trên không còn giá trị sử dụng;

- HVN sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Nguyễn Thu Hiền theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS