Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ PHAN THỊ MỸ HẠNH

Thứ 4, 12/04/2017

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Theo đề nghị của Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh

Ngày 09/03/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Tên cổ đông: Phan Thị Mỹ Hạnh

- Số CMT/Hộ chiếu: 023384677      Cấp ngày: 17/08/1996 Tại: CA TP.Hồ Chí Minh

- Mã cổ đông: VCBPT30555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - Ngày cấp sổ: 02/06/2008

- Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 4.000 (Bốn nghìn) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

- Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh nói trên không còn giá trị sử dụng;

- VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Lê Thị Thúy theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS