Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN

Thứ 3, 05/06/2018
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Bà: Trần Thị Mộng Tuyền

Ngày 04/05/2018 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà: Trần Thị Mộng Tuyền, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                        

  • Tên cổ đông: Trần Thị Mộng Tuyền
  • Số CMT/Hộ chiếu: 024949214      Cấp ngày: 29/04/2008            Tại: TP Hồ Chí Minh
  • Mã cổ đông: VCBPT31174                    
  • Ngày cấp sổ: 02/06/2008
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 700 (Bảy trăm) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Trần Thị Mộng Tuyền), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của Bà Trần Thị Mộng Tuyền nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Trần Thị Mộng Tuyền theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS