Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ TRƯƠNG THỊ TRÂM ANH

Thứ 4, 05/07/2017
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03/07/2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Theo đề nghị của cổ đông: Trương Thị Trâm Anh

Ngày 01/06/2017 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của cổ đông: Trương Thị Trâm Anh, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên cổ đông:               Trương Thị Trâm Anh
  • Số CMT/Hộ chiếu:      020966742      Cấp ngày: 24/07/2003   Tại: Hồ Chí Minh  
  • Mã cổ đông:                VCBPT07511 
  • Ngày cấp sổ:               02/06/2008
  • Số cổ phần sở hữu (trên sổ báo mất): 600 (Sáu trăm) cổ phần

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của cổ đông: Trương Thị Trâm Anh), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sổ chứng nhận cổ đông nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Sổ chứng nhận cổ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam của cổ đông: Trương Thị Trâm Anh nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp sổ mới cho cổ đông Trương Thị Trâm Anh theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS