Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN TUẤN

Thứ 4, 05/06/2019
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đơn báo mất của cổ đông Nguyễn Văn Tuấn ngày 04/06/2019

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Tên cổ đông: Nguyễn Văn Tuấn
  • Số CMT/Hộ chiếu: 013103465      Cấp ngày: 11/07/2008 Tại: CA Hà Nội  
  • Mã cổ đông: VCBPT16083
  • Số cổ phần sở hữu: 320 (Ba trăm hai mươi) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Văn Tuấn

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 196)              Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)       Fax: 028.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng:  0236.3888991 (máy lẻ: 822)              Fax: 0236.3888881

Kính báo !

Theo VCBS