Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG PHẠM HOÀNG YẾN

Thứ 3, 04/09/2018
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đơn báo mất của cổ đông Phạm Hoàng Yến ngày 31/08/2018

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Tên cổ đông:               Phạm Hoàng Yến
  • Số CMT/Hộ chiếu:      001183011146            Cấp ngày: 21/10/2015 Tại: Cục Cảnh sát  
  • Mã cổ đông:                VCBPT17539  
  • Số cổ phần sở hữu:     218 (Hai trăm mười tám) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Phạm Hoàng Yến

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:               024.39366990 (máy lẻ: 195)              Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)       Fax: 028.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng:  0236.3888991 (máy lẻ: 822)              Fax: 0236.3888881

Kính báo !

Theo VCBS