Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN QUỲNH MAI

Thứ 3, 07/08/2018
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng trái phiếu phát hành năm 2016 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không và các vấn đề liên quan được ban hành kèm theo Quyết định số 17A/2016/ALS ngày 27 tháng 06 năm 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không;
  • Căn cứ đơn báo mất của Người sở hữu Trái phiếu ALS_BOND_2016: Nguyễn Quỳnh Mai ngày 31/07/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sau:

  • Tên Người sở hữu trái phiếu:              Nguyễn Quỳnh Mai
  • Số CMT/Hộ chiếu: 001181012746     Cấp ngày: 22/04/2016      Tại: Cục Cảnh sát
  • Mã số Trái chủ:                                   ALS_BOND_2016_0028
  • Số Trái phiếu sở hữu:                         54 (Năm mươi tư) trái phiếu

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty Cổ phần Logistics Hàng Không sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Nguyễn Quỳnh Mai

Mọi chi tiết xin liên hệ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Phòng Dịch vụ Khách hàng _ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 198)                          Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209)                          Fax: 028.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng:  0236.38888991 (máy lẻ: 822)                         Fax: 0236.3888881

 Kính báo !

Theo VCBS