Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ TRƯƠNG THỊ TRÂM ANH

Thứ 6, 02/06/2017

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-HĐQT.TKHĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2008 của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Căn cứ đơn báo mất của cổ đông Trương Thị Trâm Anh ngày 31/05/2017

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

- Tên cổ đông: Trương Thị Trâm Anh

- Số CMT/Hộ chiếu: 020966742      Cấp ngày: 24/07/2003   Tại: Hồ Chí Minh 

- Mã cổ đông: VCBPT07511

- Số cổ phần sở hữu: 600 (Sáu trăm) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trương Thị Trâm Anh

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Hội sở chính: 04.39366990 (máy lẻ: 196)                Fax: 04.39367522

- Chi nhánh TP. HCM: 08.38200799 (máy lẻ: 209,215)         Fax: 08.38200771

- Chi nhánh Đà Nẵng: 05113888991 (máy lẻ: 822)               Fax: 05113888881

Kính báo !

Theo VCBS