Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Thứ 6, 27/03/2020

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn số 42 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 /03/2020)

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
 2. Địa chỉ trụ sở chính: 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 3. Số điện thoại: (0256) 3 823233
 4. Số Fax: (0256) 3 823863
 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
 6. Cổ phiếu chào bán:

-          Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

-          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-          Số lượng đăng ký chào bán: 1.274.064 cổ phiếu

 1. Khối lượng vốn cần huy động: Đợt chào bán này là đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định, không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định.
 2. Mục đích huy động vốn: Nhằm mục đích thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.
 3. Giá bán ra công chúng: 30.810 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Số lượng cổ phần chào bán một lô: 1.274.064 cổ phần
 5. Thời hạn nhận đăng ký mua: Được công bố tại Quy chế đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành. Tối thiểu 20 ngày trước ngày đấu giá theo quy định.
 6. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: Được công bố tại Quy chế đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.
 7. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

-          Số tài khoản: 108000180042

-          Chủ tài khoản: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần

Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm.

Theo HSX