Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Thứ 6, 02/03/2018

GIÁ KHỞI ĐIỂM CHÀO BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt mức giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), SCIC thông báo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh 29,51% vốn điều lệ BMP là: 96.500 đồng/01 cổ phần (bằng chín mươi sáu nghìn năm trăm đồng một cổ phần).

 

Quyết định Giá khởi điểm

Theo TCTK