Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TCT XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU

Thứ 6, 18/05/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng

Vốn điều lệ thực góp: 217.359.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 20.563.400 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   10.650.500 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/05/2018 đến 15h30 ngày 11/06/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 18/06/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/06/2018 đến 16 giờ ngày 25/06/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2018 đến ngày 25/06/2018

 

File đính kèm:

1. Quy che dau gia co phan_TCT Bach Dang.doc

2. Ban-cong-bo-thong-tin.pdf

3. Phe duyet phuong an thoai von.pdf

4. Dieu le TCT.pdf

5. CBTT ve chuyen nhuong von co phan.pdf

6. Xac nhan so co phan so huu va tu do.pdf

7. BCTC hop nhat nam 2017.pdf

8. BCTC rieng nam 2017.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS