Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ MÁY NƯỚC THỊ TRẤN YÊN THÀNH

Thứ 4, 06/03/2019

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
Vốn điều lệ dự kiến: 29.844.920.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.928.292 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.928.292 cổ phần
Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/03/2019 đến 15h30 ngày 25/03/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08h30 ngày 01/04/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/04/2019 đến 16 giờ ngày 11/04/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2019 đến ngày 08/04/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia co phan_Nha may nuoc thi tran Yen Thanh.doc

2. Ban CBTT - BQL NMN Yen Thanh.pdf

3. Phuong an CPH.pdf

4. QD phe duyet phuong an CPH.pdf

5. Dieu le du thao.pdf

6. QD phe duyet gia tri doanh nghiep.pdf

7. QD pd p.a sdung dat.pdf

8. Yen Thanh Town Water Plant Management Unit_Prospectus.pdf

9.1 BAO CAO TAI CHINH 2016.pdf

9.2 BAO CAO TAI CHINH T6.2017.pdf

9.3 BAO CAO TAI CHINH T6.2018.pdf

9.4 BCTC kiem toan giai doan 1.7.2017_31.12.2017.pdf

Mau Don dang ki tham du dau gia.docx

Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.doc

Theo HNX