Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỬA LÒ

Thứ 2, 21/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò
Địa chỉ: Khối 1, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch ...
Vốn điều lệ: 48.269.590.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.718.787 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    2.718.787 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    09h30 ngày 25/02/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 04/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Cap nuoc Cua Lo.doc

2. Ban CBTT_Cua Lo.pdf

3. QD 1232_Phe duyet Danh muc DN co von NN thuc hien thoai von.signed.pdf

4. QD phe duyet PATV.PDF

5. Dieu le CTCP.pdf

6. Giay DKKD.PDF

7. BCTC kiem toan_Nam 2017.pdf

8. BCTC Kiem toan_QuyI.2018.pdf

9. BCTC tu lap Quy 3.2018.pdf

Mau don tham du dau gia_Cua Lo.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_Cua Lo.doc

Theo HNX