Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

Thứ 2, 21/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu
Địa chỉ: Cầu Đông, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp
Vốn điều lệ: 40.426.030.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    3.948.103 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    3.948.103 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    15h00 ngày 25/02/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ ngày 04/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 04/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP QL.doc

2. Ban cong bo thong tin.pdf

3. QD 1232_Phe duyet Danh muc DN co von NN thuc hien thoai von.signed.pdf

4. QD phe duyet phuong an.pdf

5. CV xac nhan so co phan so huu.pdf

6. BCTC kiem toan nam 2017.PDF

7. BCTC Quy III.PDF

Mau don tham du dau gia_QL.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_QL.doc

Theo HNX