Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Thứ 2, 05/11/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Kinh doanh các sản phẩm bột giấy
Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.130.050 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    2.130.050 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
    + Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    10h00 ngày 30/11/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ ngày 07/12/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Giay Viet Tri.doc

2. Ban CBTT.pdf

3. QD TTg Chinh phu ve tai co cau Tong Cong ty Giay Viet Nam.pdf

4. QD Bo cong thuong thoai von tai CTCP Giay Viet tri.pdf

5. QD TCT Giay Viet Nam ve viec thoai von.pdf

6. Xac nhan so huu co phan.pdf

7. BCTC kiem toan 2017.pdf

8. BCTC kiem toan 5T2018.pdf

9. BCTC Quy 2.2018.pdf

Don dang ky dau gia.zip

Phu luc Dai ly dau gia.docx

Theo VCBS