Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

Thứ 2, 05/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phẩn LILAMA 69-2
Địa chỉ: Số 26 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp
Vốn điều lệ: 82.982.430.000 đồng
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.900 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    3.730.515 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    3.730.515 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 26/11/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    15h30 ngày 03/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 04/12/2018 đến 16 giờ ngày 10/12/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 11/12/2018
File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

10.Giay DKKD cua Lilama 69-2.PDF

2.Ban cao bach Lilama chao ban L62.PDF

3.CV cua BXD chap thuan thoai von L62.PDF

4. Giay chung nhan chao ban co phieu L62 ra cong chung.PDF

5.Xac nhan so huu co phan cua Lilama tai L62.PDF

6.Nghi quyet HDQT ve viec thoai von L62.PDF

7.Thong bao tai khoan phong toa tien mua L62.PDF

8.Dieu le to chuc hoat dong cua Lilama.PDF

9.Giay DKKD cua Lilama.PDF

Don dang ky dau gia.zip

Theo VCBS