Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Thứ 6, 25/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Lilama 69-3
Địa chỉ: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.650 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.518.454 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/01/2019 đến 15h30 ngày 19/02/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    10h00 ngày 26/02/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 27/02/2019 đến 16 giờ ngày 05/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Lilama 69-3.doc

2. Ban cao bach_L63.pdf

3.1. CV 05_BXD.pdf

3.2. CV 1107_BXD.PDF

4. NQ 07-HDQT.PDF

5. Giay DKKD_Lilama.PDF

6. Dieu le_Lilama.PDF

7. Giay DKKD_L63.pdf

8. Dieule_L63.pdf

9. TK phong toa - Giay chung nhan chao ban - So huu - L69-3.zip

Cac Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_Lilama 69-3.doc

Theo HNX