Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

Thứ 2, 26/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, ...
Vốn điều lệ thực góp: 88.485.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.780 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.323.616 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    2.323.616 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 15h30 ngày 14/12/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    15h00 ngày 21/12/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 24/12/2018 đến 16 giờ ngày 28/12/2018
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018
File đính kèm:

1. Quy che dau gia - NEEM.doc

2. Ban CBTT - NEEM.pdf

3. Cac QD phe duyet chuyen nhuong von.pdf

4. QD 130 phe duyet de an TCC - 148 Ke hoach KD.pdf

5. Xac nhan so huu CP.pdf

5.1. Giay DKKD - CNDT - NEEM.pdf

5.2. Dieu le HD - NEEM.pdf

6. DKKD - dieu le - EVNNPC.pdf

7. BCTC kiem toan 2017.pdf

8.1. BCTC 1.1.16 - 26.04.16.pdf

8.2. BCTC 27.4.16 - 31.12.16.pdf

Don dang ky dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS